Regulamin

Regulamin platformy internetowej B2B YG-1 Poland

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.     Platforma internetowa YG-1 Poland, dostępna pod adresem internetowym https://yg1.abstore.pl/, prowadzona jest przez YG-1 Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223094, NIP 5262817087, REGON 015875184

2.     Niniejszy regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i określa zasady oraz tryb zawierania z przedsiębiorcą umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy.

 

§ 2

Definicje

1.     Sprzedawca – YG-1 Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gogolińska 29, kod pocztowy 02-872, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000223094, NIP 5262817087, REGON 015875184.

2.     Klient – przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która poprzez platformę  dokonuje zakupów od sprzedawcy w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

3.       Platforma - platforma internetowa prowadzona przez sprzedawcę pod adresem internetowym https://yg1.abstore.pl/,

4.     Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.

5.     Regulamin - niniejszy regulamin platformy.

6.     Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży produktu lub produktów.

7.     Konto - konto klienta na platformie, na którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach na platformie.

8.     Formularz rejestracji - formularz dostępny na platformie lub w zależności od funkcjonalności platformy dostępny poprzez link na stronie internetowej sprzedawcy, umożliwiający utworzenie konta.

9.     Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na platformie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10.  Koszyk – element oprogramowania platformy, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11.  Produkt - dostępny na platformie produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

12.  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy klientem a sprzedawcą za pośrednictwem platformy internetowej.

 

§ 3

Kontakt z platformą

1.     Adres sprzedawcy: ul. Gogolińska 29, 02-872 Warszawa

2.     Adres e-mail sprzedawcy: info@yg-1.pl,

3.     Numer telefonu sprzedawcy: +48 22 6222587,

4.     Numer fax sprzedawcy +48 22 6222586,

5.     Numer rachunku bankowego sprzedawcy 98 1750 0009 0000 0000 0500 9642

6.     Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 8:00 – 15:00,

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z platformy, w tym przeglądania asortymentu platformy oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari, Opera, IE albo Edge ,

b.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.      włączona obsługa plików cookies,

d.     zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

1.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy internetowej z infrastrukturą techniczną klienta.

2.       W przypadku ponoszenia przez sprzedawcę odpowiedzialności w związku z realizacją umowy sprzedaży danego produktu, suma należnych odszkodowań, niezależnie od tego na jakiej podstawie prawnej dochodzonych, nie może przekroczyć wartości tego produktu oraz kosztów jego dostawy zapłaconych przez klienta zgodnie z § 5 ust. 4 regulaminu. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadkach, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza jest obligatoryjna z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3.       Przeglądanie asortymentu platformy nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie platformy możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta. Do składania zamówień  za pośrednictwem platformy uprawnione są tylko podmioty, spełniające wymogi określone w § 2 ust. 2. Ceny na stronach platformy podawane są w EUR, a w przypadku zakupu przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Podane ceny są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT), który zostanie doliczony według obowiązujących stawek. Sprzedawca wystawia fakturę sprzedaży w dniu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 regulaminu.

4.       Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt, podatek od towarów i usług oraz koszt dostawy, o którego wysokości klient jest informowany na stronach platformy w trakcie składania zamówienia.

 

§ 6

Zakładanie konta na platformie

1.     Konto na platformie jest zakładane przez Sprzedawcę. Klient za pośrednictwem maila może wysłać prośbę o założenie konta.

2.     Klient w prośbie o założenie konta powinien podać następujące dane:

a.            Pełna nazwa firmy,

b.            Adres (dodatkowo adres do dostaw jeśli inny)

c.            NIP,

d.            Imię oraz nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień za pośrednictwem platformy.

3.     Założenie konta odbywa się dwu etapowo:

a.            Sprzedawca zakłada kartotekę klienta, na rzecz którego będą wystawiane faktury sprzedaży.

b.            Sprzedawca zakłada konto pracownika  klienta, powiązane z kartoteką  klienta, który ma upoważnienie do składania zamówień w imieniu klienta.

4.     W przypadku zmiany danych podanych podczas rejestracji właściciel konta jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sprzedawcy o tym fakcie.

5.     Założenie konta na platformie jest bezpłatne.

6.     Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

7.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

1.     zalogować się do platformy;

2.     wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć w ikonkę „do koszyka” (lub równoznaczną);

3.     kliknąć w ikonkę “zamawiam i płacę”

4.     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

a.           Przesyłka kurierska DHL,

b.           Przesyłka kurierska pobraniowa DHL,

2.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.           Płatność za pobraniem,

b.           Płatność przelewem na konto sprzedawcy,

c.           Inne metody płatności wskazane na stronie platformy.

3.   Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach platformy.

4.       W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, lecz nieuiszczenia zapłaty za dostawę lub produkt przez klienta, sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest w formie pisemnej lub dokumentowej na adres e-mail klienta.

 

§ 9

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

1.       Informacje umożliwiające wybór towaru zamieszczone na stronach platformy nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2.       Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia na platformie internetowej zgodnie z § 7 regulaminu, przy czym zamówienie to stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego towaru na warunkach określonych na stronie platformy oraz w niniejszym regulaminie. Oferta ta jest dla klienta wiążąca jeżeli sprzedawca niezwłocznie przyjmie zamówienie do realizacji zgodnie z ust. 2.

2.       Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

3.       Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest w terminie do trzech dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty.

4.       W przypadku zamówienia towaru dostępnego na zamówienie, termin realizacji będzie ustalany indywidualnie.

5.       Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

6.       Dostarczenie produktu do klienta jest odpłatne, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie, pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach platformy internetowej w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

 

§ 10

Gwarancja

1.       Sprzedawca udziela na produkty gwarancji wynoszącej 1 (jeden) rok od daty sprzedaży.

2.       Sprzedawca gwarantuje kupującemu, że produkt powinien być wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

3.       Zobowiązania sprzedawcy wynikające z gwarancji są ograniczone do bezpłatnej wymiany lub naprawy albo zwrotu ceny zapłaconej za produkt.  

4.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zły dobór produktu przez klienta do planowanych przez niego zastosowań. W celu upewnienia się, co do prawidłowego zastosowania produktu, klient może uzyskać informacje na temat jego zastosowań oraz sposobu wykorzystania na stronie internetowej sprzedawcy, w katalogu produktu lub poprzez bezpośredni kontakt ze sprzedawcą.

5.       Reklamowany produkt powinien być dostarczony do siedziby sprzedawcy na koszt kupującego wraz z informacjami o zastosowanych warunkach pracy. Sprzedawca oceni, czy produkt podlega gwarancji. W przypadku niewłaściwego stosowania, przechowywania lub użytkowania produktu, sprzedawca nie uzna prawa z tytułu gwarancji.

6.       Obowiązki sprzedawcy wynikające z uznanej reklamacji zostaną wykonane w terminie 30 dni.

7.       W związku z udzieleniem gwarancji jakości na produkty, wyłączone jest stosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne.

8.       Sprzedawca nie uzna innych gwarancji oprócz powyższej.

 

§ 11

Reklamacje

1.       Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wady produktów, w tym reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy, mogą być zgłaszane do sprzedawcy pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w § 3. 

2.       Reklamacja powinna zawierać dane podmiotu składającego reklamację (pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji, treść żądania dania oraz informacje dotyczące sposobu przekazania odpowiedzi.

3.       Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób wskazany w reklamacji, a w przypadku braku takiej informacji, w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.       W skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, sprzedawca w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

- wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

- wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

- określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

5.       Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku procedury reklamacyjnej jest sprzedawca i dane te będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Podanie danych określonych w ust. 2 jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez sprzedawcę są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://www.yg-1.pl/firma/polityka-prywatnosci.

 

§ 12

Dane osobowe na platformie

1.   Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem platformy jest sprzedawca.

2.   Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem platformy zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.

3.   Odbiorcami danych osobowych klientów platformy internetowego mogą być:

a.     W przypadku klienta, który korzysta na platformie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

b.     W przypadku klienta, który korzysta na platformie internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na platformie internetowej.

4.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.       Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez sprzedawcę są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://www.yg-1.pl/firma/polityka-prywatnosci.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1.     Umowy zawierane poprzez platformę zawierane są w języku polskim.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podawania przyczyn. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej dwa tygodnie przed ich wejściem w życie. Jeżeli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec nowego regulaminu w terminie czterech tygodni od daty otrzymania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, uważa się, że zmieniony regulamin został zaakceptowany. W wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej zmienione warunki sprzedawca zwróci użytkownikom szczególną uwagę na znaczenie terminu czterech tygodni przysługującego na złożenie sprzeciwu.

3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.